Gwefan cymunedau Ffwrnais, Eglwys-fach a Glandyfi
The website for the communities of Furnace, Eglwys-fach and Glandyfi

Coronavirus

During the current emergency, any local residents in the "at-risk" groups are urged to contact members of the community council if they need any help. Help is on hand for collecting groceries or medicines etc. and anything else you may need.
Yn ystod yr argyfwng presennol, anogir unrhyw drigolion lleol yn y categorïau sydd mewn perygl i gysylltu ag unrhyw aelod o'r cyngor cymunedol i gael help i gasglu bwydydd neu feddyginiaethau ac ati.

Please check out the page dedicated to Coronavirus news

Edrychwch ar y dudalen sy'n benodol i newyddion Coronafeirw

Sut i gael cymorth - how to get help.pdf Sut i gael cymorth - how to get help.pdf
Size : 3530.884 Kb
Type : pdf

Amdanom ni

Ar y wefan hon rydym yn bwriadu cyhoeddi newyddion a digwyddiadau yn ein

hardal, a thynnu sylw at bwyntiau o ddiddordeb, sef atyniadau i ymwelwyr,

busnesau lleol ayyb.

About Us

This website is where we aim to publicize news and events in our area, and

highlight points of interest, i.e. visitor attractions, local businesses etc.

Ein Hardal

Rydym yn ffodus o fyw mewn rhan brydferth o Ganolbarth Cymru, ar lannau

Afon Dyfi.  Ymhlith rhai o'r atyniadau lleol y mae Gwarchodfa Natur RSPB

Ynys-hir,  Ffwrnais Dyfi a Chwm Einion.

Our Area

We are lucky to live in a beautiful part of mid-Wales, adjacent to the river Dyfi.

Ynys-hir RSPB Nature Reserve, Dyfi Furnace, and Artist's Valley are just some of

the local attractions.

Gosodwch nod tudalen ar y wefan hon!

Byddwn yn diweddaru'r cynnwys yn rheolaidd.  Ar y tudalennau cyfagos byddwch yn dod o hyd i fanylion cyfarfodydd y Cyngor Cymuned sydd ar y gweill, cofnodion cyfarfodydd blaenorol, digwyddiadau i ddod, dolenni i wefannau eraill o ddiddordeb, ayyb.

Bookmark this site!

We will be updating the content regularly. On the adjacent pages you will find details of up-and-coming Community Council meetings, minutes of previous meetings, forthcoming events, links to other sites of interest etc.

Make a free website with Yola