Gwefan cymunedau Ffwrnais, Eglwys-fach a Glandyfi
The website for the communities of Furnace, Eglwys-fach and Glandyfi

On the 18th November there is a new march along the main road to highlight the petition for a 30mph limit.

Meeting at 10:30 am for an 11:00 am start in the layby at Glandyfi. Please wear a yellow hazard vest if you have one. With speed limits being a hot topic at the moment, it's time to make some more noise!

Ar y 18fed o Dachwedd bydd gorymdaith newydd ar hyd y ffordd mawr i dynnu sylw at y ddeised am gyfyngiad o 30mya.

Cyfarfod am 10:30 yb i gychwyn am 11:00yb yn y gilfan yng Nglandyfi. Gwisgwch fest perygl melyn os oes gennych un. Gyda therfynau cyflymder yn bwnc llosg ar hyn o bryd, mae'n bryd gwneud mwy o swn!

Amdanom ni

Ar y wefan hon rydym yn bwriadu cyhoeddi newyddion a digwyddiadau yn ein

hardal, a thynnu sylw at bwyntiau o ddiddordeb, sef atyniadau i ymwelwyr,

busnesau lleol ayyb.

About Us

This website is where we aim to publicize news and events in our area, and

highlight points of interest, i.e. visitor attractions, local businesses etc.

Ein Hardal

Rydym yn ffodus o fyw mewn rhan brydferth o Ganolbarth Cymru, ar lannau

Afon Dyfi.  Ymhlith rhai o'r atyniadau lleol y mae Gwarchodfa Natur RSPB

Ynys-hir,  Ffwrnais Dyfi a Chwm Einion.

Our Area

We are lucky to live in a beautiful part of mid-Wales, adjacent to the river Dyfi.

Ynys-hir RSPB Nature Reserve, Dyfi Furnace, and Artist's Valley are just some of

the local attractions.

Gosodwch nod tudalen ar y wefan hon!

Byddwn yn diweddaru'r cynnwys yn rheolaidd.  Ar y tudalennau cyfagos byddwch yn dod o hyd i fanylion cyfarfodydd y Cyngor Cymuned sydd ar y gweill, cofnodion cyfarfodydd blaenorol, digwyddiadau i ddod, dolenni i wefannau eraill o ddiddordeb, ayyb.

Bookmark this site!

We will be updating the content regularly. On the adjacent pages you will find details of up-and-coming Community Council meetings, minutes of previous meetings, forthcoming events, links to other sites of interest etc.

Make a free website with Yola